Bu gönderiyi paylaş

Dernek Tüzüğü

DERNEK TÜZÜĞÜ

TOKAT REŞADİYE EYMÜR KÖYÜ

KALKINDIRMA,GÜZELLEŞTİRME KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE:1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Merkezi Ankara da olmak üzere Tokat Reşadiye Eymür Köyü Kalkındırma, Güzelleştirme, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Yüönetim kurulunun lüzum gördüğü il ve ilçelerde şubeler açar.

a)Şubelerin Teşekkülü : Tüzüğün diğer maddeleri ve Dernekler kanunu hükümlerince teşekkül
ettirilir.

b)Şubelerin organları ve Yetkileri: Şube organları Genel Kurul 5 Asil 5 Yedek üyeden oluşan
Yönetim Kurulu, 3 Asil 3 yedek üyeden oluşan Denetleme Kuruldur.Görev ve Yetkileri tüzüğün 12,14,15,16,17,18,19, Maddekilerindekinin aynıdır.

c)Şubelerin tabi olcağı diğer hükümler:Tüzük amacının Tahakkuk ettirilmesine çalışmak;
tüzük hükümlerine merkezin muvafakat ve direktifine göre amaçların tahakkuku için her türlü teşebbüs
ve faaliyette bulunmaktır. Şubeler mali konularda tüzüğe bağlı kalıp ,ıllık gelirlerinin %25”’ini 31 Aralık tarihi itibari ile genel merkezi hesabına aktarırlar. Şubeler tüzüğe göre Merkez Genel Kurul Yapmadan 2 Ay önce genel kurularını yaparlar. Şubedeki üyelerin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilirler.

MADDE :2- DERNEĞİN KONUSU VE AMACI:

a)köylüler arasında dayanışmayı sağlamak, her türlü sosyal faaliyetlere ışık tutmak,temsiller vermek sportif faaliyetlere girişmek

b)Öğrenim yapan gençlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

c)Köyümüzde bulunan ilkokul ve caminin onarımını yapmak, malzeme temin etmek

d)köyün modern ve örnek hale getirilebilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde köy muhtarlığı ile iş birliği yapmak

1-Mevcut yolları onarmak.

2-Köye su getirmek,mevcut çeşmeleri onarmak.

3-Köyün sıhhatini tehdit etmekte olan gübre yığınları ve helaları zararsız hale getirmek için

köy muhtarlığına yardımcı olmak.

4-köyün ortak mallarını iktisadi bakımdan istifade edilebilir hale getirmek.

5-Köyümüzü ağaçlandırmak,mevcut ormanları ve korulukları geliştirmek.

e)zirai, yönden kalkınmasını temin için:

1-hayvan ırkının ıslahı.

2-iklim ve toprak şartlarını müsait zirai maddelerin ekimini ve dikimini köye aşılamak ,yol göstermek ,arıcılığı teşvik etmek,meyve ve sebzeciliği geliştirmek.

f)Derneğin adını aldığı Eymür Köyü ve yöresinin kültürel, sosyal, ekonomik ve coğrafi özelliklerinin tanıtımı amaçlı yerel faaliyetlerde bulunacağı gibi,yasal her türlü genel faaliyettede bulunmak.

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap, web sitesi gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak.

ğ)Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek.

h)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendire bilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

ı)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ,taşınmaz mal satın almak ,satmak ,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

i)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak ,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak.

j)Uluslar arası faaliyette bulunmak yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ile proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

k)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 Sayılı dernek ve vakıfların kamukurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

l)Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

MADDE:3-ÜYELİĞE ALINMA,ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARMA:

a)Derneğe üye olabilmek için

1-Türk vatandaşı ‘ve 18 yaşını bitirmiş,haklara sahip olmak

2-Yüz kızartıcı suçlardan birisi ile mahkum olmamak.

3-Derneğe girmek için yazılı olarak başvurmak Yönetim Kurulu kararı ile kabul olmak şarttır.

b)Dernek üyeliğinden ayrılma

Yönetim Kurulu veya Genel Kurula yazılı bildirme ile olur.Ayrılan üye ayrıldığı tarihe kadar olan üyeliğinin bütün sorumluluklarını taşır ödenti borcunu öder.

c)Üyelikten çıkarma

Hal ve sanı ,maddi ve manevi çalışmaları yönünden derneğin amacına uygun olmayan veya veya zararlı olan üyelerin Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek üyeliğinden çıkartılır.

d)Derneğin politika ile ilgisi yoktur.Üyelerin dernek dışındaki faaliyet ve hareketlerinden dernek sorumlu değldir.

e)yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 2 yıl Ödememek

f)Dernekten çıkan veya çıkarılanlar , üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddaa edemez.

MADDE : 4-DERNEĞİN ORGANLARI

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

MADDE: 5- GENEL KURUL

Derneğin Daimi üyelerinin yarısından bir fazlasından meydana gelir.Daimi üyeler oylarını bizzat kullanırlar ve her üye bir oy’a sahiptir.

MADDE:6-GENEL KURUL:

Genel kurul aidatlarını ödemiş olanlardan meydana gelir . Genel Kurul her 3 Yılda bir Kasım, ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve tarihte yapılacaktır.Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.Ayrıca Denetleme Kurulunun Talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

MADDE :7- ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler Genel kurula katılacak üyeler En az 15 gün önceden Saati ,yeri ve gündemi mahhalli

bir gazetede veya elektronik posta yolu ile yada cep telefonu mesajı ile toplantıya çağrılır.Bu

çağrıda çoğunluk sağlanaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantı hangi gün yapılacağı da

belirtilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadır.

Toplantı başka bir sebeble geri bırakılmışsa bu durum geri bırakılma sebebei belirtilerek ,

Toplantı ilanının yapıldığı tarih ikinci bir ilan verilerek gazete , cep telefonu veye elektronik posta

adresi ile tüm üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç 60 gün içinde yapılması zorunludur.

MADDE:8-TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantısı dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirlediği bir yerde yapılır.

MADDE.9–TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan

bir fazlasının huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu

ikinci toplantıya katılma üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının

iki katından aşağı olmaz.

MADDE:10-TOPLANTININ YAPILIŞ TARZI:

Dernek Genel Kurul toplantıları ,ilanda belirtilen gün, saat

ve yerde yapılır 9: Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilebilir

ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı mütakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

toplantının yönetimi genel Kurul Başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve birlikte

imzalarlar Toplantı sonun da bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE:11-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme

konulması zorunludur.

MADDE :12-GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Dernek organlarını seçilmesi

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ,Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5-Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

6-Derneğin fesh edilmesi

7-Mevzuatta dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

getirilmesi.

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,Yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak

katılması veya ayrılması.

10-Derneğin vakıf kurması

MADDE:13-YÖNETİM KURULU

Genel kurul tarafından 3 yıllığına gizli oyla seçilen 7 asil 7 yedek üyeler Teşkil eder Yönetim

Kuruluna seçilen 7 kişi kendi aralarında 1 Başkan 1 Başkan Yardımcısı 1 sekreter ve 1 sayman

seçer.Yönetim Kurulunda boşalacak üyeliklere yedeklerden en çok oy alanlar Yönetim Kurulu kararı ile

davet edilirler.

MADDE:14-YÖNETİM KURULU AYDA BİR TOPLANIR:

Toplantılara mazeretsiz olarak haber vermeden arka arkaya üç defa iştirak etmemiş olan olan

Yönetim Kurulu üyesi,Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

MADDE:15-TUTULACAK DEFTERLER:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararın altı

toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri

bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt

edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen

veya giden evraklar çıktısı alınmak süretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkların veya verildikleri

yerler kulanım sürelerinin dolduranların düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu

deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilonço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) Bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde

tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli

Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe

Sistemi Uygulama Genel Teplileri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noter-

den onaylı olması zorunludur.

MADDE:16-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde 1 veya bir kaçına yetki vermek

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlıyarak Genel Kurula Sunmak.

3-Türk vatandaşı olmıyanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahhallin

en büyük Mülki amirine bildirmek

4-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5-Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder Yönetim Kurulu Toplantılarına başkanlık eder

Sekreter derneğin hesap işlerini yürütür. işler konusunda muayyen günlerde Başkanın daveti

üzerine Yönetim kuruluna bilgi verir.

MADDE :17-Sayman derneğin hesap işlerini idare eder Bunlara ait defterleri tutar ve evrakını

Başkanla birlikte imzalar 500ytl aşan mevcutlar milli bir bankaya dernek adına açılacak hesaba

yatırılır. Bu hesaptan para çekme Başkan ile sayman veya başkan yardımcısının müşterek

imzasıyla olur.

MADDE :18-Yapılacak satın almalar idare heyeti kararı ile yapılır. Bunlara müteallik evrak ve

vesikaları Sayman tanzim eder.

MADDE:19- DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu 3 asil 3 Yedek üyeden az olmamak üzere genel Kurulca seçilir. bu

Kurul ,denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ay ‘ı

geçmeyen aralıklarla yapar.Sonuçları bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

MADDE:20-Yönetim Kurulu ,Denetleme Kurulu 3 sene için seçilirler. Müddeti dolan

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

MADDE : 21-DERNEĞİN GELİRLERİ:

1-Üye aidatları

a)Üye aidatı yıllık 15 YTL. Aylık ve yıllık aidatlar her olağan Genel kurul toplantısında belirlenir.

Alındı belgesi karşılığı tahsil edilir toptan alınacağı gibi bir kaç aylık olarak da tahsil edilir.

b)Giriş aidatı olarak 10YTL. Ödeme zorunluluğu vardır.

c)Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin

bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi

belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıl-

dır. Dernek gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Alındı belgelerinin şekli,bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanma-

sında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.Dernek gelirlerini toplaya-

cak kişiler yönetimkurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

2-Derneğe yapılacak her türlü bağışlar

3-Derneğin Şenlik ,konser vs . gibi tüzük deki gayeye aykırı olmayan faaliyetlerden

temin olunacak gelirlerdir.

MADDE: 22-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek için ve faaliyetlerini yütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakda yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE : 23- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kuruldadır.Tüzük değişikliği ancak gündemde

yer almışsa veya hazır buluna üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa

Genel Kurulda görüşülebilir.Tüzük değişikliğinde karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin

2/3 çoğunluğudur.

 

MADDE : 24- İÇ DENETİM

Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrutusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter ,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü,bilgi,belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE:25 –DERNEĞİN FESHİ VE TASVİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülmesi için Genel Kurula katılma ve oy Kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda da ikinci toplantıda yine 2/3 çoğunluk aranır. Fesih kararrının alınabilmesi için gerekli olan karar oylarının 2/3 ‘dür Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para ,mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. bu işlemlere , feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı olarak” tasviye halindeTOKAT REŞADİYE EYMÜR KÖYÜ KALKINDIRMA GÜZELLEŞTİRME ,KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” ibresi kullanılır. Tasvfiye kurulu ,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemleri baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler .inceleme esnasında derneğe ait defterler ,alındı belgeleri ,harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir alacakların tahsil edilmesi ve boçları ödenmesinden sonra kalan tüm para , mal hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir.,genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse EYMÜR KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirlililerince haklıbir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para ,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını mütaakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesinede verilebilir.

bu defter ve begelerin saklama süresi 5 yıldır.

MADDE: 26 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu ,türk medeni Kanunu ve kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİMİZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TATBİK İMZALARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir